Chính Sách Và Quy Định Chung

Khoaanninh là website giới thiệu các mẫu khoá, camera, … trực tuyến, chuyên cung cấp các sản phẩm thuộc thương hiệu ADEL, HUNE, GSK, …

Khách hàng tham gia giao dịch trên khoaanninh là cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự từ đủ 15 tuổi trở lên và có tài sản để thực hiện giao dịch mua sản phẩm.

Sản phẩm giao dịch trên khoaanninh bao gồm các sản phẩm về khoá, camera, …

Mọi hoạt động mua bán sản phẩm trên khoaanninh phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của khách hàng. Khoaanninh sẽ chịu trách nhiệm trước khách hàng đối với mọi vấn đề liên quan đến sản phẩm cung cấp trên khoaanninh.

Bằng việc tham gia giao dịch trên khoaanninh, khách hàng được xem là đã tìm hiểu quyền và nghĩa vụ của mình và đồng ý bị ràng buộc bởi quy chế hoạt động website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử khoaanninh.com đang có hiệu lực vào thời điểm khách hàng thực hiện giao dịch.